Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Management Onze visie op onderwijs

De DOC visie op onderwijs

DOC staat voor goed onderwijs in de regio.

Onze missie is scholing -of het nu bijscholing, herscholing of omscholing is- toegankelijk te maken voor alle niveaus en voor iedereen die daarvoor gemotiveerd is. Kernwoorden daarbij zijn:
· Kwaliteit
· Praktijkgericht
· Maatwerk

Kwaliteit betekent voor ons, dat onze opleidingen duidelijk geformuleerde doelstellingen hebben, die waargemaakt worden middels de inhoud en structuur van het onderwijsprogramma en een goede begeleiding.

Deze doelstellingen hebben betrekking op het overbrengen van vakinhoudelijke kennis, het aanleren van praktijkgerichte vaardigheden en een bij het beroep passende houding. Deze beroepshouding vertalen wij in het ontwikkelen van bij het beroep passende competenties*.

Onze begeleiding is erop gericht om elke cursist in staat te stellen deze doelen te bereiken. Hierbij houden we rekening met de verschillende manieren van leren door verschillende leerstijlen te hanteren, zodat elke cursist op een bij hem/haar passende manier deze leerdoelen kan bereiken.

De resultaten van de opleiding worden op verschillende manieren getoetst. Hiermee kan de cursist zijn kwaliteiten bewijzen.

Wij werken praktijkgericht, doordat wij voor elke opleiding opdrachten aanbieden, die gekoppeld kunnen worden aan de individuele (toekomstige) praktijk van de cursisten. Dat houdt in, dat de opdrachten gelinkt zijn aan de organisatie/afdeling waar onze cursisten werkzaam zijn. Hierdoor ontwikkelen zij een visie op de manier waarop de aangeboden kennis en vaardigheden in hun eigen of toekomstige werkomgeving kunnen worden toegepast rekening houdend met de (on-)mogelijk-heden van de organisatie.

Daarmee leveren wij meteen maatwerk: de huidige en gewenste situatie van de cursist is het uitgangspunt van elke opleiding. Werkende cursisten kunnen inspelen op bestaande vraagstellingen. Dat kan betekenen, dat duidelijk wordt dat de bestaande situatie voldoet aan de professionele criteria of wellicht voor verbetering vatbaar is.

Cursisten, die een opleiding volgen met als doel geschikt te worden voor een toekomstige functie, ontwikkelen een visie op hoe het idealiter zou kunnen zijn, maar krijgen doordat zij samen met mensen uit de beroepspraktijk een opleiding volgen ook inzicht in het feit dat de theorie niet zaligmakend is. Organisatiekenmerken kunnen vragen om creatieve alternatieve werkwijzen.

Maatwerk komt ook tot uiting in de manier waarop wij onze toekomstige cursisten adviseren over de te volgen opleiding. Met behulp van het inschrijfformulier verzamelen wij informatie over startpositie, kwaliteiten en wensen van de individuele cursist. Constateren wij naar aanleiding van de verkregen informatie vraagtekens over de haalbaarheid of doelgerichtheid van de door hen gekozen opleiding dan nemen wij contact met hen op om middels een telefonisch of persoonlijk gesprek een vrijblijvend advies te geven om de kans op succes positief te beïnvloeden. Niemand heeft baat bij een te hoge of te lage insteek. Wij adviseren graag naar een goede en haalbare keuze voor een opleiding.

Dat is waar DOC voor staat: opleiden naar resultaat! Zowel voor de individuele cursist als voor de organisatie. Terug